Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak

Psycholog​, Psychoterapeuta

Godziny wizyt
Wtorek 16:00 - 20:00
Środa 15:00 - 18:00
Czwartek 9:00 - 21:00

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacjach psychologia terapeutyczna, psychologia kliniczna i zdrowia. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym ogólno-psychiatrycznym w Oświęcimiu, w Zakładzie Psychoterapii w Krakowie, w dziennym oddziale Psychoz w Krakowie i w Gabinecie Terapeutycznym w Nowym Targu. Prowadziłam także warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z wykorzystaniem innych nurtów dostosowanych do problemów klienta. Psychoterapia poznawczo-behawioralne ma na celu bezpośrednie oddziaływanie na niepokojące objawy, redukcję niepokoju, przewartościowanie myślenia i promowanie pomocnych reakcji behawioralnych poprzez oferowanie interwencji terapeutycznych opartych na umiejętnościach skoncentrowanych na problemie. Podczas terapii CBT każda osoba uczy się narzędzi, które w przyszłości pozwolą jej zostać swoim własnym terapeutą.

Pracuję z wieloma różnymi problemami, takimi jak lęki, fobie, depresja, niska samoocena, problemy emocjonalne, samookaleczenie się, trudności relacyjne, zaburzenia osobowości, trudności adaptacyjne, żałoba, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, PTSD (stres pourazowy) i inne.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Psychologia, psychoterapia, dobrostan były moim zainteresowaniem od czasów szkolnych. Regularnie dokształcam się w zakresie technik terapeutycznych z nurtu CBT i innych nurtów. W mojej pracy kieruję się dwoma celami, by zmniejszać cierpienie i by pomóc jednostce osiągnąć swój potencjał. Podczas terapii dążę do tych celów w klimacie uważnego słuchania i nieoceniania.

I am a psychology graduate at the Jagiellonian University with specializations in therapeutic psychology, clinical psychology and health psychology. I gained clinical and therapeutic experience at the general psychiatric treatment center in Oswiecim, at the Psychotherapy Ward in Cracow, at the Psychosis treatment center in Cracow and the Psychotherapy Center in Nowy Targ. I also conducted preventive mental health workshops for students, parents and teachers.

I specialize in the diagnosis and therapy of adults, adolescents. I offer help in the form of individual psychotherapy in the cognitive-behavioral approach (CBT) with the use of other approaches tailored to the client's problems. Cognitive-behavioral psychotherapy aims to directly address distressing symptoms, reduce anxiety, reevaluate thinking, and promote helpful behavioral responses by offering therapeutic interventions based on problem-focused skills. During CBT therapy, each person learns tools that will allow them to become their own therapist in the future.

I work with a wide variety of problems, including anxiety, phobias, depression, low self-esteem, emotional problems, self-harm, relational difficulties, personality disorders, adjustment difficulties, grief, psychosomatic disorders, behavioral disorders, PTSD (post-traumatic stress disorder), and more.

I regularly supervise my work, and I work under the Code of Ethics and Professional Conduct of Psychologists.

Psychology, psychotherapy and well-being have been my interests since my school days. I regularly train myself in therapeutic techniques from CBT and other therapies. In my work, I am guided by two goals, to reduce suffering and help the individual reach their potential. During treatment, I pursue these goals in a climate of attentive listening and non-judgment.

Specjalizacja

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

  • Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wizyty

  • Wizyt stacjonarne

  • Wizyty online

  • Polski/English