Regulaminy

REGULAMIN BRAINHELP:

I. Regulamin rezerwacji wizyt w Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP

II. Regulamin organizacyjny Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP

I. Regulamin rezerwacji wizyt w Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP

1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 
1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, działająca przez przedstawiciela ustawowego lub innego opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w zakresie określonym przez przepisy prawa, która korzysta z usług oferowanych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: https://brainhelp.pl/, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia usług na rzecz określonych osób fizycznych.  
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego). 
3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zamówionej usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5. Klient/Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna będąca osobą małoletnią – jeżeli nie ukończyła 16 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (a w przypadku jego braku – opiekuna faktycznego), gdy ukończyła 16 rok życia, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności wymagana jest zgoda tej osoby oraz jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku jego braku opiekuna faktycznego), uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć w:
a) wizycie w stacjonarnym gabinecie,
b) widerozmowie na platformie Google Meet.  
6. Usługodawca – Edyta Pawłowska-Fugas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp z siedzibą w Krakowie przy ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków, NIP: 6792144053, REGON: 387921020. 
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Pacjenta składane za pomocą udostępnionej przez Usługodawcę ścieżki składania zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług. 
8. Ścieżki składania zamówienia:
a) przez stronę https://brainhelp.pl/,  za pośrednictwem systemu e-rezerwacji wizyt;
b) przez stronę https://brainhelp.pl/, za pośrednictwem formularza kontaktowego online; 
c) przez infolinię telefoniczną (numer telefonu do kontaktu wskazany jest m.in. na stronie internetowej: https://brainhelp.pl/).
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Pacjentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez Klienta/Pacjenta ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Pacjentem.
11. Usługa – usługa, będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem/Pacjentem a Usługodawcą. Usługi dzielą się na konsultacje – wizyty pierwszorazowe oraz sesje – kolejne wizyty. Usługami są: 
a) psychoterapia indywidualna dorosłych,
b) psychoterapia indywidualna online dla dorosłych,
c) psychoterapia par i małżeństw,
d) psychoterapia indywidualna młodzieży,
e) psychoterapia indywidualna dzieci,
f) psychoterapia rodzinna,
g) psychoteraphy in English,
h) psicoterapia en español,
i) interwencja kryzysowa,
j) TUS dla dzieci i młodzieży,
k) inne wskazane na stronie internetowej.
Usługa, w zależności od jej charakteru, może przybrać formę:
a) wizyty w stacjonarnym gabinecie,
b) wideorozmowy na platformie Google Meet.
12. Specjalista – specjalistami są w szczególności: psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog, oligofrenopedagog, TUS, coach, doradca zawodowy, świadczący na rzecz Klienta/Pacjenta specjalistyczne usługi związane z zakresem wykonywanego zawodu. 
13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023, poz. 1610 t. j. z późn. zm.).
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.). 
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).
16. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022, poz. 1648 z późn. zm.).
17. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania w przypadku niezgodności Usługi z umową, procedurę reklamacyjną oraz odstąpienia od Umowy.
2. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient/Pacjent wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji złożonego zamówienia poprzez dokonanie zapłaty.
3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, Klientowi/Pacjentowi niniejszy Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, a w szczególności przed procesem składania zamówienia. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej: https://brainhelp.pl/.
4. Zamówienie Usługi za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie internetowej do automatyzacji procesów składania zamówienia (system do e-rezerwacji wizyty) odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
5. Zamówienie Usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego online dostępnego na stronie internetowej, odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego jego wyłączenia z przyczyn technicznych.
6. Zamówienie Usługi za pośrednictwem infolinii telefonicznej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 pod numerem telefonu: tel. +48 889 744 448 lub tel. +48 604 777 554. Rejestracja czynna jest w powyższych dniach i godzinach przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych. Interwencja kryzysowa w dniach sobota do niedziela pod nr tel. +48 604 777 554.
7. Z Usługodawcą można kontaktować się: a) stacjonarnie pod adresem do doręczeń: Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków;
b) telefonicznie: (+48) 604 777 554;
c) pod adresem e-mail: kontakt@brainhelp.pl.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika, Klienta/Pacjenta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, iOS;
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail oraz/lub numeru telefonu.
2. W przypadku Usługi wideorozmowy oprócz wymagań określonych w ust. 1, konieczne będzie wyposażenie urządzenia do odbioru wideorozmowy w mikrofon, wbudowany głośnik lub słuchawki oraz kamerę internetową.
3. Obowiązkiem Klienta/Pacjenta przed skorzystaniem z Usługi wideorozmowy jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Klienta/Pacjenta, należy zwrócić się do Usługodawcy.
4. Usługodawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub innym, z którego korzysta Klient/Pacjent (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi/Pacjentowi dostęp do Usług wideorozmowy.
5. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i innych, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi wideorozmowy.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. REZERWACJA USŁUGI POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

1. W celu zamówienia Usługi należy wejść na stronę internetową: https://brainhelp.pl/, a następnie wybrać bezpośrednio zakładkę z podstroną „Umów wizytę”, gdzie znajduje się formularz e-rezerwacji wizyty lub przejść do innych podstron, do tych sekcji, gdzie znajduje się przycisk „Umów wizytę”, po kliknięciu w ten przycisk następuje przekierowanie do podstrony z formularzem e-rezerwacji wizyt oraz należy dokonać:
a) wyboru kategorii usług i przejść do wybranej Usługi,
b) po wybraniu Usługi, potwierdzić wybór przez kliknięcie w przycisk „UMÓW WIZYTĘ”,
c) następnie kliknąć w przycisk „Umów wizytę” i dokonać wyboru dostępnego specjalisty znajdujące się na liście specjalistów, potwierdzić wybór przez kliknięcie w przycisk „Kontynuuj”,
d) w dalszym kroku wybrać z dostępnego kalendarza miesiąc, dzień i godzinę, potwierdzić wybór przez kliknięcie w przycisk „Kontynuuj”,
e) jeżeli dokonywany jest wybór więcej niż jednej wizyty, wtedy istnieje możliwość umówienia powtarzających się wizyt, należy wówczas postępować zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami,
f) uzupełnić dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, na tym etapie, należy również zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, odznaczyć obowiązkowe checkboxy zgody, potwierdzić wskazane dane i zgody przez kliknięcie w przycisk „Kontynuuj”,
g) po przejściu do „Płatność i podsumowanie”, należy dokonać wyboru metody płatności i w tym zakresie uzupełnić wymagane dane, potwierdzić wybór przez kliknięcie w przycisk „Kontynuuj”. W zależności od wybranego sposobu płatności, zostaną wyświetlone dalsze komunikaty łącznie z ostatecznym potwierdzeniem zamówionej usługi, a także Klient/Pacjent otrzyma na e-mail wiadomość, że jego wizyta oczekuje na akceptację i po jej zaakceptowaniu zostanie wysłana wiadomość z dalszymi szczegółami.
2. Klient/Pacjent po przejściu ścieżki składania zamówienia, aż do kroku wskazanego w ust. 1 lit. g i jego finalizacji poprzez ostateczne potwierdzenie zamówionej usługi ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
3. Wysłanie przez Klienta/Pacjenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Po dokonaniu płatności w formie przelewu elektronicznego, kiedy środki pieniężne wpłyną na konto Usługodawcy (w przypadku płatności przez Stripe automatycznie po otrzymaniu środków przez Usługodawcę), Klient/Pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wizyty.
5. W przypadku zamówienia wizyty w gabinecie stacjonarnym (dotyczy kolejnych wizyt tzw. sesji), jeżeli Klient/Pacjent wybrał opcję płatności w gabinecie (gotówką), płatność dokonywana jest w dniu realizacji Usługi. W przypadku płatności za kolejne wizyty (sesje) Klient/Pacjent zobowiązuje się do dokonania płatności z odroczonym terminem płatności tj. w dniu realizacji Usługi. Wyjątkiem jest płatność za konsultację pierwszorazową, która następuje wyłącznie w formie przedpłaty do godziny 24:00 w dniu zapisu na taką konsultację na rachunek bankowy Usługodawcy lub Blikiem. W przypadku braku dokonania płatności za konsultację pierwszorazową w sposób określony powyżej, taka wizyta zostaje odwołana. Klient/Pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zarezerwowania wizyty.
6. Jeżeli Klient/Pacjent po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem wizyty (ust. 4 i ust. 5) uzna, że nie chce w niej uczestniczyć ma możliwość jej odwołania poprzez wysłanie e-maila zwrotnego z taką informacją lub telefonicznie, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku sesji (kolejne wizyty, sesje regularne) Klient/Pacjent może ustalić sposób poinformowania o odwołaniu wizyty bezpośrednio ze specjalistą (np. ustalenia zawarte w kontrakcie terapeutycznym).
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, gdy Klient/Pacjent dokonał zapłaty w drodze przelewu elektronicznego (Stripe) lub w przypadku konsultacji pierwszorazowej Klient/Pacjent dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy lub Blikiem, Usługodawca zwraca mu środki pieniężne w ciągu 7 dni roboczych na jego rachunek bankowy.
8. Jeżeli Klient/Pacjent nie odwoła wizyty 24 godziny przed umówionym terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych – w poprzedzającą sobotę do godz.16:00, zaś w przypadku terminów następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 21:00) i nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideorozmowie, to wpłacona kwota w drodze przelewu elektronicznego, a w przypadku konsultacji pierwszorazowej płatna na rachunek bankowy lub Blikiem na rzecz Usługodawcy – nie podlega zwrotowi, z kolei przy dokonaniu wyboru płatności w gabinecie (kolejna wizyta), Klient/Pacjent będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie o obowiązku zapłaty takiej kwoty w terminie 7 dni od jej otrzymania.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 Klient/Pacjent może opcjonalnie wybrać zmianę terminu wizyty. Zmiana terminu wizyty może nastąpić tylko jeden raz. Jeżeli Klient/Pacjent dokona zmiany terminu wizyty i następnie nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideorozmowie, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 8.
10. Osoba zamawiająca wizytę odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania wizyt przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Klientów/Pacjentów, za brak przekazania informacji Klientowi/Pacjentowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.

4.2. REZERWACJA USŁUGI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ONLINE

1. W celu rezerwacji Usługi poprzez formularz kontaktowy online dostępny na stronie internetowej, należy uzupełnić pola formularza: imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, a następnie przejść do przycisku „Wyślij”.
2. Klient/Pacjent otrzyma odpowiedź zwrotną w ciągu 24 godzin. Jeżeli po wymianie wiadomości, Klient/Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub online.
3. Czynności związanych z rezerwacją wizyty w systemie rezerwacji wizyt, dokonuje Klient/Pacjent. Zastosowanie do procesu składania zamówienia i jego realizacji znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 4.1.
4. Jeżeli Klient/Pacjent nie dokona wyboru składania zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ust. 3), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Klienta/Pacjenta SMS do podsumowania zamówienia oraz określa mu sposób płatności. Przed potwierdzeniem daty i godziny wizyty, Klient/Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz zapoznaje się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w Polityce Prywatności zawarta jest pełna wersja tej informacji). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.
5. W zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale, do tej ścieżki składania zamówienia odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia rozdziału 4.1.

4.3. REZERWACJA USŁUGI ZA POMOCĄ INFOLINII TELEFONICZNEJ (DOTYCZY TYLKO KONSULTACJI PIERWSZORAZOWEJ)

1. W celu rezerwacji Usługi za pomocą infolinii telefonicznej, z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie pierwszej wizyty tzw. konsultacji pierwszorazowej, należy wybrać numer telefonu dostępny na stronie internetowej: (+48) 889 744 448 lub (+48) 604 777 554.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, Klient/Pacjent zdecyduje się na realizację dalszych odpłatnych Usług, wtedy umawiana jest wizyta w jednym ze stacjonarnych gabinetów lub online.
3. Czynności związanych z rezerwacją wizyty w systemie rezerwacji wizyt, dokonuje Klient/Pacjent. Zastosowanie do procesu składania zamówienia i jego realizacji znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 4.1.
4. Jeżeli Klient/Pacjent nie dokona wyboru składania zamówienia przez kalendarz dostępny na stronie internetowej (zgodnie z ust. 3), wtedy Usługodawca wysyła bezpośrednio na podany przez Klienta/Pacjenta numer telefonu SMS do podsumowania zamówienia oraz określa mu sposób płatności. Przed potwierdzeniem daty i godziny wizyty, Klient/Pacjent dokonuje akceptacji Regulaminu oraz zapoznaje się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w Polityce Prywatności zawarta jest pełna wersja tej informacji). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla dokonania czynności związanej z rezerwacją wizyty.
5. W zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale, do tej ścieżki składania zamówienia odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia rozdziału 4.1.

5. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

1. Za realizację Usług objętych przedmiotem zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Pacjentem umowy o świadczenie usług, pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku Usług, dostępnym na stronie: https://brainhelp.pl/. Ceny określone są w kwotach brutto.
2. Klient/Pacjent dokonuje płatności za zamówione Usługi, adekwatnie do wybranej formy płatności:
a) Stripe – platforma (tzw. bramka płatności) dla dokonywania płatności w celu finalizacji procesu zamówienia Usługi. Dokonanie płatności w sposób wskazany powyżej stanowi podstawę do realizacji wybranej Usługi na rzecz Klienta/Pacjenta. Więcej informacji dot. Stripe: https://stripe.com/en-pl.
b) płatność gotówką bezpośrednio w gabinecie stacjonarnym – Klient/Pacjent w przypadku wyboru takiej formy płatności dokonuje płatności w dniu realizacji Usługi w gabinecie stacjonarnym, po przeprowadzonej sesji do rąk specjalisty (ta forma płatności nie dotyczy konsultacji pierwszorazowych);
c) płatność Blikiem na nr telefonu (+48) 604 777 554;
d) płatność na rachunek bankowy – Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP, ING Bank Śląski: 06 1050 1445 1000 0097 4620 4917.
3. Dokonując zapłaty za Usługę Klientowi/Pacjentowi w zależności od wybranej formy płatności wydawany jest paragon lub faktura (płatność przelewem elektronicznym, płatność dokonywana przez Przedsiębiorcę lub na życzenie osoby fizycznej).

6. NIEZGODNOŚĆ USŁUG Z UMOWĄ

1. Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z umową oraz wartość Usługi zgodnej z umową.
3. Usługodawca doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
4. W przypadku niezgodności Usługi z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;
c) brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
d) brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia Usługi do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi niezgodnej z umową pozostaje do wartości Usługi zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługi są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi pozostawałaby niezgodne z umową.
6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługi są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi z umową jest nieistotny.
7. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z niej faktycznie korzystał.
8. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze niezgodnej z umową oraz Usłudze, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
9. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
10. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Usługodawcy za zgodność Usługi z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
12. Informacje dotyczące zmiany Usługi przez Usługodawcę są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników/Klientów/Pacjentów.
2. Użytkownik/Klient/Pacjent może poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@brainhelp.pl.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik/Klient/Pacjent powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

8. ODSTĄPIENIE

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres do doręczeń Usługodawcy, tj. ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@brainhelp.pl. Konsument ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Usługodawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
6. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

9. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Użytkownik/Klient/Pacjent, korzystając ze strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze strony internetowej zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
c) niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spamu),
d) korzystania z całości treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,
e) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

11. OPINIE

1. W przypadku zamieszczania opinii o Centrum w Internecie (np. na portalu ZnanyLekarz, na fanpage’u na Facebooku, na wizytówce firmowej w Google) przez Klienta/Pacjenta, Usługodawca ma prawo ich zweryfikowania pod kątem tych osób, które faktycznie korzystały z jego usług.
2. Pozostawienie opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić dopiero wtedy, gdy Klient/Pacjent skorzystał z usług w ramach prowadzonego przez Usługodawcę Centrum. Taką opinię można zamieścić w każdym czasie.
3. Opinia pozostawiana przez Klienta/Pacjenta nie może zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Co więcej, jak wynika z ust. 2, Klient/Pacjent ma możliwość wystawienia opinii dopiero wtedy, gdy skorzystał z usług w ramach prowadzonego przez Usługodawcę Centrum. Zakazane jest także zamieszczanie opinii przez osoby opłacone.
4. Usługodawca ma prawo dokonywać weryfikacji pozostawionych opinii pod kątem zapisów tego Regulaminu. W przypadku, gdy Klienci/Pacjenci mają wątpliwości co do zamieszczonej opinii, mogą zgłosić swoje uwagi Usługodawcy, aby ten dokonał ich weryfikacji. W tym zakresie Usługodawca podejmuje odpowiednie działania.
5. Jeżeli opinia zamieszczona przez Klienta/Pacjenta nie spełnia warunków określonych w punkcie 11 niniejszego Regulaminu, Usługodawca może opinię usunąć (w tym poprosić o jej usunięcie przez podmiot faktycznie odpowiedzialny za ich publikację).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały, które zostały zamieszczone na stronie internetowej są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022, poz. 2509 t. j. z późn. zm.).
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług.
3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023, poz. 1550 t. j. z późn. zm.)
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 16.12.2023

13. ZMIANY REGULAMINU

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zamówionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zamówienia. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Użytkownikom na stronie internetowej.
2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej strony internetowej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Załącznik nr 1

Formularz dot. zgłoszenia niezgodności Usługi z umową dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

 

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

Edyta Pawłowska-Fugas
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii
i Pomocy Psychologicznej BrainHelp

ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków
NIP: 6792144053
E-mail: kontakt@brainhelp.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………

Telefon: …………………………………….

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

 

Formularz zgłoszenia niezgodności Usługi z umową

 

               Niniejszym zawiadamiam, że zakupiona przeze mnie w dniu ……………………………… Usługa:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

jest niezgodna z umową.

Niezgodność z umową polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy o Prawach konsumenta żądam doprowadzenia Usługi do zgodności z zawartą Umową.

W dalszej kolejności żądam obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;

c) brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;

d) brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia Usługi do zgodności z umową;

e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 

 

…………………………………..

(Podpis)

 

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

 

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

 

Edyta Pawłowska-Fugas
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii
i Pomocy Psychologicznej BrainHelp
ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków
NIP: 6792144053
E-mail: kontakt@brainhelp.pl

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dot. Usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu ..………………………………… .

 

 

                                                                                                                                     ………………………………………………………………………………………………..

(podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

II. Regulamin organizacyjny Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Edyta Pawłowska-Fugas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp z siedzibą w Krakowie przy ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków, NIP: 6792144053, REGON: 387921020, zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi i zarządza prywatnymi gabinetami w ramach Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp (dalej zwanym „Centrum”), gdzie swoje usługi świadczą wykwalifikowani specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog, oligofrenopedagog, TUS, coach, doradca zawodowy.
2. Obszarem działania Centrum w zakresie prowadzonej działalności stacjonarnej jest miasto Kraków i okolice, a w przypadku usług świadczonych online – nie ma ograniczeń terytorialnych.

§ 2
Zakres przedmiotowy Regulaminu

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu świadczenia usług w gabinetach Centrum, a w szczególności:
a) nazwę Centrum;
b) cele i zadania Centrum;
c) strukturę organizacyjną Centrum;
d) rodzaj oraz zakres świadczonych usług;
e) miejsce i czas świadczenia usług;
f) przebieg procesu świadczenia usług;
g) sposób kierowania gabinetami Centrum;
h) warunki pobierania odpłatności za organizację procesu świadczenia usług

§ 3
Słownik pojęć podstawowych

Użyte w regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

a) Specjalista – psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog, oligofrenopedagog, TUS, coach, doradca zawodowy, świadczący na rzecz Klienta/Pacjenta specjalistyczne usługi związane z zakresem wykonywanego zawodu.
b) Klient/Pacjent – osoba zwracająca się o świadczenie usług przez Specjalistę lub korzystająca z usług świadczonych przez Specjalistę. Klientem/Pacjentem jest zarówno osoba dorosła, jak i osoba małoletnia. W przypadku Klienta/Pacjenta małoletniego znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które dotyczą jego reprezentowania lub współdziałania z jego przedstawicielem ustawowym lub innym opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym.
c) Usługa – usługa świadczona w ramach działalności Centrum w zależności od dokonanego wyboru Specjalisty:
1) psychoterapia indywidualna dorosłych,
2) psychoterapia indywidualna online dla dorosłych,
3) psychoterapia par i małżeństw,
4) psychoterapia indywidualna młodzieży,
5) psychoterapia indywidualna dzieci,
6) psychoterapia rodzinna,
7) psychoteraphy in English,
8) Psicoterapia en español,
9) interwencja kryzysowa,
10) TUS dla dzieci i młodzieży,
11) terapia grupowa,
12) coaching,
13) doradztwo zawodowe,
14) coaching kariery,
15) świadomy rodzic – coaching rodzicielski.
d) Usługodawca/Właściciel Centrum – Edyta Pawłowska-Fugas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp z siedzibą w Krakowie przy ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków, NIP: 6792144053, REGON: 387921020.

§ 4
Cele i zadania Centrum

1. Podstawowym celem Centrum jest świadczenie usług psychoterapeutycznych i psychologicznych.
2. Do podstawowych zadań w zakresie usług świadczonych w ramach Centrum należą, w zależności od wybranej ścieżki postępowania odnoszącej się do indywidualnego Klienta/Pacjenta:
a) psychoterapia indywidualna dorosłych,
b) psychoterapia indywidualna online dla dorosłych,
c) psychoterapia par i małżeństw,
d) psychoterapia indywidualna młodzieży,
e) psychoterapia indywidualna dzieci,
f) psychoterapia rodzinna,
g) psychoteraphy in English,
h) Psicoterapia en español,
i) interwencja kryzysowa,
j) TUS dla dzieci i młodzieży,
k) terapia grupowa,
l) coaching,
m) doradztwo zawodowe,
n) coaching kariery,
o) świadomy rodzic – coaching rodzicielski.

 

§ 5
Struktura organizacyjna Centrum, miejsce i czas świadczenia usług oraz sposób kierowania placówką

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą gabinety zlokalizowane w lokalu usługowym w Krakowie pod adresem ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków.
2. We wskazanych gabinetach usługi świadczone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych sytuacjach właściciel Centrum lub inna upoważniona przez niego osoba, może zamknąć gabinety, o czym poinformuje Klientów/Pacjentów poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach zewnętrznych lokalu i/lub na stronie internetowej.
3. Szczegółowe informacje o godzinach pracy Centrum, Klient/Pacjent może uzyskać telefonicznie lub e-mailowo, a także na stronie internetowej pod adresem: https://brainhelp.pl/.
4. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat, chyba że Specjalista i Klient/Pacjent podczas trwającego procesu terapeutycznego ustalą inaczej.
5. Centrum jest prowadzone przez właściciela – Edytę Pawłowską-Fugas, która zarządza oraz kieruje Centrum.
6. Właściciel Centrum wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na Centrum nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.
7. Właściciel Centrum podejmuje i wykonuje czynności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do osób zatrudnionych lub współpracujących z Centrum.

§ 6
Przebieg procesu świadczenia usług

1. Centrum organizuje świadczenie usług na rzecz Klientów/Pacjentów w sposób zapewniający im najdogodniejszą formę korzystania z tych usług, z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów/Pacjentów, a także jakość świadczonych usług.
2. Centrum w ramach oferowanych usług nie udziela porad przez telefon lub e-mail. Jeżeli Klient/Pacjent potrzebuje natychmiastowego wsparcia, powinien zadzwonić pod numer 116 123 (ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny) lub udać się do najbliższego ośrodka interwencji kryzysowej.
3. Rezerwacja wizyt odbywa się telefonicznie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie wizyt pierwszorazowych tzw. konsultacji), interwencja kryzysowa w dniach: sobota do niedziela pod nr tel. +48 604 777 554 lub rezerwacja wizyt odbywa się całodobowo przez system e-rezerwacji wizyt dostępny na stronie internetowej: https://brainhelp.pl/ oraz w przypadku wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy online. W sytuacji rezerwowania kolejnych wizyt (tzw. sesji), terminy wizyt są ustalane bezpośrednio z prowadzącym Klienta/Pacjenta Specjalistą w sposób między nimi uzgodniony. Wizyty cykliczne u Specjalistów nie są potwierdzane przez rejestrację.
4. Usługi świadczone są w terminie uzgodnionym z Klientem/Pacjentem w jednym z gabinetów Centrum lub na platformie Google Meet .
5. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
6. Jeżeli Klient/Pacjent nie odwoła wizyty 24 godziny przed umówionym terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych – w poprzedzającą sobotę do godz.16:00, zaś w przypadku terminów następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 21:00) i nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie stacjonarnym lub nie pojawi się na wideorozmowie na platformie online, wówczas wizyta traktowana jest jako odbyta, pełnopłatna. Z uwagi na powyższe, wpłacona przez Klienta/Pacjenta kwota w drodze przelewu elektronicznego, a w przypadku konsultacji pierwszorazowej płatna na rachunek bankowy lub Blikiem na rzecz Usługodawcy – nie podlega zwrotowi. W przypadku płatności w gabinecie, Klient/Pacjent będzie obowiązany uregulować zaległą płatność z tytułu niewykonania umowy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, w związku z tym otrzyma od Usługodawcy przypomnienie oraz będzie miał obowiązek zapłaty takiej kwoty w terminie najpóźniej do 7 dni od otrzymania przypomnienia o płatności. Należność z tego tytułu, należy uregulować w każdym przypadku przed kolejnym spotkaniem. Z kolei, w razie cyklicznych spotkań terapeutycznych (regularnych sesji), odmienny sposób postępowania niż ten wskazany powyżej, może być ustalony z prowadzącym Klienta/Pacjenta Specjalistą.
7. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych (regularnych sesji), w przypadku braku możliwości wniesienia przez Klienta/Pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję w zakresie kontynuacji spotkań oraz terminu uiszczenia płatności, podejmuje prowadzący Klienta/Pacjenta Specjalista.
8. Osoba zamawiająca wizytę odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania wizyt przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Klienta/Pacjenta, za brak przekazania informacji Klientowi/Pacjentowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.
9. Specjaliści korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zapewniających anonimowość oraz w inny sposób zabezpieczający dobra osobiste Klientów/Pacjentów.

§ 7
Prawa i obowiązki pacjenta

1. Usługi są świadczone na rzecz Klientów/Pacjentów przez Specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
2. Usługi są świadczone z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
3. Psychoterapeuci i Klienci/Pacjenci będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.
4. Klient/Pacjent ma prawo do informacji m.in. o swoim stanie zdrowia i przebiegu terapii, w sposób dla niego zrozumiały. Udzielanie informacji o usługach świadczonych na rzecz Klienta/Pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za jego zgodą lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.
5. Klient/Pacjenta ma prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji terapeutycznych dotyczących jego zdrowia na warunkach określonych w kontrakcie terapeutycznym.
6. Specjaliści odpowiedzialni za świadczenie usług na rzecz Klientów/Pacjentów kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe akty prawne, kodeksy dot. wykonywania określonego zawodu.
7. Klient/Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi.
8. Klient/Pacjent na terenie każdej z placówek ma bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jak i używania innych środków odurzających.
9. Klient/Pacjent ma obowiązek szanować wyposażenie będące w posiadaniu Centrum. Klient/Pacjent zobowiązany jest pokryć koszty z tytułu szkód powstałych z jego winy.
10. Klient/Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
11. Klient/Pacjent ma obowiązek utrzymywania higieny osobistej oraz stosowania się do zaleceń Specjalisty lub zapisów wzajemnych ustaleń.
12. W sytuacji pozostawienia przez Klienta/Pacjenta na terenie placówki bez opieki odzieży, przedmiotów wartościowych i pieniędzy, Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
13. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta/Pacjenta postanowień niniejszego Regulaminu, może mu zostać odmówione świadczenie usług, z wyjątkiem sytuacji np. zagrażających jego życiu i zdrowiu.
14. Dokumentacja psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
15. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których Specjalista jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe Klienta/Pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Kodeksu karnego, czy też na podstawie innych odpowiednich regulacji prawnych.
16. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Klienta/Pacjenta lub innych osób, Specjaliści mają prawo zatrzymać Klienta/Pacjenta w Centrum i wezwać służby ratunkowe, zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 8
Wysokość opłat za udzielanie świadczeń

1. Centrum świadczy usługi wyłącznie odpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
2. Wysokość opłat za świadczone usługi jest ustalana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej: https://brainhelp.pl/.
3. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie).
4. Klient/Pacjent dokonuje płatności za usługi, adekwatnie do wybranej formy rezerwacji wizyty:
a) Stripe – platforma (tzw. bramka płatności) dla dokonywania płatności w celu finalizacji procesu zamówienia Usługi;
b) płatność gotówką bezpośrednio w gabinecie stacjonarnym – Klient/Pacjent w przypadku wyboru takiej formy płatności dokonuje płatności w dniu realizacji Usługi w gabinecie stacjonarnym, po przeprowadzonej sesji do rąk specjalisty (ta forma płatności nie dotyczy konsultacji pierwszorazowych);
c) płatność Blikiem na nr telefonu (+48) 604 777 554;
d) płatność na rachunek bankowy – Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP, ING Bank Śląski: 06 1050 1445 1000 0097 4620 4917.

§ 9
Zamawianie usług na odległość

1. W celu rezerwacji wizyty przez Klienta/Pacjenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z uwzględnieniem wybranej przez niego ścieżki składania zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, należy zapoznać się z treścią Regulaminu e-rezerwacji wizyt (treść Regulaminu powyżej).
2. W Regulaminie e-rezerwacji wizyt został określony rodzaj i zakres Usług, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania związanego z niezgodnością usługi z umową oraz odstąpienia od Umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela Centrum i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy tj. na tablicy ogłoszeń w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum pod adresem: https://brainhelp.pl/

Kraków,

dn. 19.12.2023

Edyta Pawłowska-Fugas