Regulaminy

25.11.2021r.

Regulamin Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp

 1. Spotkania terapeutyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu za pośrednictwem rejestracji telefonicznej.
 2. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą i nie wymagają potwierdzania w rejestracji telefonicznej.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację telefoniczną.
 4. Pacjent, który umówił wizytę pierwszy raz zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania jeden dzień przed terminem wizyty.
 5. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. 
 6. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią pełnopłatnej opłaty.
 7. Wizyty cykliczne u terapeutów nie są potwierdzane przez rejestrację.
 8. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
 9. Należność za wizytę pobierana jest przez Specjalistę po konsultacji psychoterapeutycznej, wyłącznie w formie gotówkowej.
 10. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta.
 11. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów.
 12. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
 • Wizyty cykliczne u terapeutów można odwołać do 24 godzin przed terminem (w przypadku terminów poniedziałkowych – w poprzedzającą sobotę do godz.16, a terminów następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 21). Nieodwołana nieobecność będzie skutkować koniecznością wniesienia za nią pełnopłatnej kwoty.
 • W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji telefonicznej  w godzinach pracy Centrum.
 • Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzającą sobotę do godz. 16, telefonicznie lub smsem na numer kom. 604 777 554.
 • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godzin, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
 • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godzin  jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, sprawy rodzinne.
 • W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 24 godzin przed planowanym spotkaniem nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
 • W przypadku niewypełnienia zobowiązania co do terminu spotkania ze strony psychoterapeuty (nieobecność bez uprzedzenia) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 • Dokumentacja psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 • Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 • Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 • Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie powinny być opłacone przed terminem planowanego spotkania na konto Centrum.
 • Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie). Pacjentów już uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne nie obejmuje.
 • Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii.
 • Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów.
 • W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Kodeksu Karnego.
 • W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 1. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.