Psycholog​ i psychoterapeuta Dorota Kamińska

Dorota Kamińska

Psycholog, Psychoterapeuta​

Godziny wizyt
Środa 15:00 - 20:00
Czwartek 15:00 - 20:00
Piątek 15:00 - 20:00
Sobota 10:30 - 16:00

Nurt
systemowo-psychodynamiczny

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Korzystam z regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. We współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin “Zdrowie psychiczne” udzielam wsparcia i pomocy osobom w kryzysie załamania psychotycznego oraz ich bliskim. Prowadzę też terapię indywidualną dla dorosłych oraz terapię rodzin.

W pracy nastawiam się na otwarte i pozbawione uprzedzeń zgłębianie świata przeżyć i doświadczeń, które są wnoszone w trakcie sesji. Z uwagą podążam za pacjentem by zrozumieć i poznać przyczynę cierpienia, którego doświadcza i wspólnie znaleźć właściwe remedium. W zależności od poczucia komfortu, potrzeb i zasobów pacjenta, korzystam z narzędzi podejścia systemowego oraz psychodynamicznego. Szczególnie bliskie jest mi podejście psychoanalityczne.
I am a psychologist, educator and trainer of replacing aggression with TZA in a therapeutic model for children and adolescents. I currently undergo comprehensive training for psychotherapists at the KONTEKST Foundation for the Development of Psychotherapy and Family Therapy. I am a member of the Polish Psychiatric Association and the Scientific Section of Family Therapy. I use regular individual and group supervision.

I gained my professional experience working in a school and kindergarten as a revalidant for children on the ASD spectrum and at risk of social maladjustment. In cooperation with the Association of Families “Mental Health”, I provide support and help to people in a crisis of psychotic breakdown and their relatives. I also provide individual therapy for adults and family therapy.

At work, I focus on open and unprejudiced exploration of the world of experiences that are brought in during the session. I carefully follow the patient to understand and learn the cause of the suffering they experience and together we find the right remedy. Depending on the patient’s sense of comfort, needs and resources, I use the tools of a systemic and psychodynamic approach. I am particularly close to the psychoanalytic approach.
Soy psicóloga, educadora y formadora de sustitución de la agresión en un modelo terapéutico para niños y adolescentes. Actualmente estoy realizando una formación integral para psicoterapeutas en la Fundación KONTEKST para el Desarrollo de la Psicoterapia y la Terapia Familiar. Soy miembro de la Asociación Psiquiátrica Polaca y de la Sección Científica de Terapia Familiar. Asisto a supervisión regular individual y en grupo.

Obtuve mi experiencia profesional trabajando en una escuela y jardín de infancia como profesora de apoyo para niños con autismo y en riesgo de desadaptación social. En colaboración con la Asociación de Familias “Salud Mental”, apoyo y ayudo a personas en crisis psicótica y sus familiares. También doy terapia individual para adultos y terapia familiar.

En el trabajo, me concentro en la exploración abierta y sin prejuicios del mundo de las experiencias que se presentan durante la sesión. Sigo cuidadosamente al paciente para comprender y aprender la causa del sufrimiento que experimenta para que juntos podamos encontrar el remedio adecuado. Dependiendo de la sensación de comodidad, necesidades y recursos del paciente, trabajo con las herramientas de un enfoque sistémico y psicodinámico. Sigo particularmente un enfoque psicoanalítico.

Specjalizacja

 • Psychoterapia indywidualna dorosłych

 • Psychoterapia indywidualna młodzieży

 • Psychoterapia indywidualna dzieci

 • Psychoterapia par i małżeństw

 • Psychoterapia rodzinna

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Interwencja kryzysowa

 • Psychotherapy in English

 • Couples and marriages consultations​

 • Psicoterapia en Español

 • Terapia para parejas y matrimonial

Wizyty

 • Wizyt stacjonarne

 • Polski - English - Español